Lőrincz Péter Gábor Fotográfus logo

Lőrincz Péter Gábor Fotográfus

DRÓN LÉGI-FOTÓK, TÁJKÉPEK, FINE ART KÉPEK KÖZVETLENÜL A SZERZŐTŐL!

Az árak frissítés alatt, kérjük emailben érdeklődj az aktuális árakról! Köszönjük!

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelésnél felmerülő fogalmak

Adatkezelő: jelen esetben a Lőrincz Péter Gábor ev.: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Érintett – jelen esetben Ön mint a Vásárlónk: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatkezelés célja

A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Adatkezelő, a megrendelések teljesítéséhez és korábbi vásárlóinak a tájékoztatásához használja fel. Például tájékoztatást ad új termékekről, kedvezményes lehetőségekről, adatváltozásokról, gyakran vagy legtöbbet vásárolt termékekről, stb. Értékelést végez és marketing célból hírlevelet küld, az érintett önkéntes hozzájárulásával megadott személyes adatnak minősülő adatokat kezeli jogszabályi előírás által szükséges mértékben és ideig.

Adatkezelés elvei

Adatkezelő az érintett adatait kizárólag meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli.

Adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenek, arra alkalmasak és addig kezeli, amíg a cél eléréséhez szükségesek. Az adatkezelés során adatkezelő biztosítja érintetteknek adataik pontosságának megadását, a megadott adatok teljességét és azt, hogy az adatokat a szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelő személyes adatot – a 2011. évi CXII. törvény alapján – az érintett személy hozzájárulásával, illetve jogszabályi előírás esetén kezel. Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő illetőleg harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Amennyiben az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az adatkezelés ideje

Az adatkezelés addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, valamint a hírlevél-szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatásról történő leiratkozást nem eszközöli. A vásárlás folyamán készült számla az ügyfél által a regisztráció során megadott és rögzített adatokkal a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra tárolásra kerül.

Adattovábbítás, adat biztonság

Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére kizárólag érintett hozzájárulásával, valamint jogszabályi rendelkezés alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére. Adatkezelő szerződéses jogai és kötelezettsége tekintetében, pénzügyi elszámolás során, illetve IT hálózatának üzemeltetése, fenntartása körében a 2011.évi CXII. törvényben foglalt adatfeldolgozóval szerződést köthet. Ez esetben adatfeldolgozó adatkezelési eljárásáért adatkezelő nem felel. Adattovábbításra akkor kerül sor, ha érintett személy ahhoz hozzájárul vagy jogszabály azt kötelezővé teszi adatkezelő számára. Érintett az adatvédelmi szabályzat adatkezelő honlapján regisztrációkor, hírlevélre feliratkozáskor, illetve rendelés leadásakor történő rendelési feltételekhez tartozó négyzet megjelölésével tudomásul veszi és elismeri, hogy adatkezelő részéről a jogszabályoknak megfelelő adatvédelmi tájékoztatást megkapta. Valamint önkéntes hozzájárulását adja az adatvédelmi tájékoztatóban és szabályzatban foglaltak alkalmazásához, hogy adatkezelő elektronikus adatfájlokat, „cookie”-t alkalmazzon bármely keresőoldalról történő átkattintástól (honlap megnyitásától ) kezdve, továbbá ahhoz, hogy adatkezelő rendelkezésére, kezelésére bocsátja önkéntesen és kifejezetten személyes adatait, majd azt jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítése érdekében adatkezelő adott esetben továbbítsa harmadik személy részére adatkezelés, adatfeldolgozás érdekében, azonfelül adatkezelő részére engedélyezi hírlevelek, elektronikus értesítők, reklámok küldését.

Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy jelen szabályzatot előzetes értesítés mellett egyoldalúan megváltoztassa. Az oldal, adatkezelő szolgáltatásának használatával a módosított szabályzatot érintett automatikusan elfogadja.

Személyes adatok kezelése

Az adatkezelő weboldalán (shop.lorinczfoto.hu) keresztül – a 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) a) pontja alapján a felhasználók önkéntes hozzájárulása által a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő tájékoztatás mellett adatkezelő internetes tartalmának használatával, regisztrációs eljárás vagy rendelési igénylés során önkéntesen megadott személyes adatokat kezel. Az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatok felhasználására.

 

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok a következők:

 1. Név

 2. E-mail cím

 3. Telefonszám

 4. Szállítási adatok ( név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó)

 5. Számlázási adatok ( név, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó)

 6. Hírlevélre feliratkozás (vezetéknév, keresztnév, E-mai cím)

Érintett személyes adatainak adatkezelő számára történő átadásáért az adatok valódiságáért érintett tartozik felelősséggel. Érintett elismeri, hogy az adatok megadásakor, megrendeléskor az általa megadott adatokat a megadott e-mail címről saját maga közölte. Ennek valódiságát az Adatkezelő nem tudja vizsgálni.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, honnan érkezett a webáruházba, stb).

Ezen adatokat az Adatkezelő kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A böngészője által rögzített „cookie”-k törléséről a következő weboldalon tájékozódhat: http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=hu&hlrm=hu&answer=32050

Érintett jogainak érvényesítése

 1. Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,

 2. Kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve az oldalon keresztül módosíthatja saját profiljában korábban megadott adatait

 3. Kérheti személyes adatainak törlését,

 4. Tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 5. Jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő érintett erre irányuló kérelmére írásban 30 napon belül ad tájékoztatást a 2011.évi CXII. törvény 15.§ (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az érintett kezelt adataival kapcsolatban illetőleg érintett kérelmének megfelelően.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő vagy mások érdekében történik – kivéve a törvényben elrendelt adatkezelés esetét –, vagy ha direkt marketing vagy kutatás céljából kezelik az adatokat.

Az adatkezelő 15 napon belül dönt a tiltakozási kérelemről, melynek eredményéről írásban tájékoztatja az érintettet. A korábbi törvénnyel ellentétben azonban nem kell azonnal felfüggeszteni az adatkezelést a döntés meghozataláig.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a lent megadott címek bármelyikén. Az adatkezelő a személyes adatokat törölheti

– ha észleli, hogy az adatok kezelése jogellenes;

– ha az érintett kéri;

– ha az adatról kiderül, hogy hiányos vagy téves, és a helyesbítés nem lehetséges – feltéve,

hogy a törvény a törlést nem zárja ki (mint pl. egy számviteli bizonylat esetében);

– ha az adatkezelés célja megszűnt vagy a határideje lejárt – és az adathordozót nem kell

levéltári őrizetbe adni;

– amennyiben a bíróság vagy a Hatóság a törlést elrendeli.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon:+36(1)391-1400

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Adatkezeléssel kapcsolatban érintett az alábbi levelezési és elektronikus címen tud kapcsolatba kerülni adatkezelővel:

Adatkezelő neve: Lőrincz Péter Gábor ev.

Adatkezelő címe: 7200 Dombóvár, Babits Mihály utca 10.

Elektronikus elérhetőség: shop@lorinczfoto.hu